Etsi

Languages

GREENLUX FINLAND OY

 

Päivitetty 28.5.2018

 

Greenlux Finland Oy toimittaa kokonaisvaltaisia led-valaistusratkaisuja sekä julkiselle sektorille että yrityksille. Pystyäksemme palvelemaan asiakkaitamme keräämme tarpeellisia tietoja myös asiakkaittemme yhteyshenkilöistä. Tietosuojasi on meille tärkeä ja noudatamme voimassa olevaa tietotuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä miten voit vaikuttaa itseäsi koskevien henkilötietojen käyttöön.

 

TIIVISTELMÄ

Greenlux Finland Oy:n asiakasrekisteri sisältää tietoja asiakkaittemme yhteyshenkilöistä. Rekisteriin kerätyt tiedot koostuvat automaattisesti kerättävistä käyttötiedoista ja asiakkaan tai yhteyshenkilön itsensä ilmoittamista yhteystiedoista. Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyvään oikeutettuun etuun tai suostumukseen. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen sekä yrityksille suunnattuun mainontaan ja markkinointiin. Mikäli rekisteröity ei ole suoramarkkinointia erikseen kieltänyt, voidaan rekisteröidylle lähettää yritykselle suunnattua suoramarkkinointia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan tarpeen mukaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille.

Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi tai sinulla herää kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme, voit ottaa meihin yhteyttä.

 

REKISTERINPITÄJÄ:

Greenlux Finland Oy (Y-2111187-7)
Sinimäentie 6 C
02630 Espoo

 

YHTEYSTIEDOT:

Satu Karimäki
satu.karimaki [at] greenlux.fi

 

KERÄTYT TIEDOT

Asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme, vieraillessa toimipisteessämme, tilatessa tuotteitamme tai ollessa muissa vuorovaikutustilanteissa henkilöstömme kanssa, voimme kerätä asiakkaasta tietoja. Tietoja voidaan saada myös yritysten omilta verkkosivuilta tai tapahtumanjärjestäjiltä. Tiedot voidaan jakaa kahteen luokkaan:

1. Asiakasyrityksen antamat tiedot

Voimme kerätä henkilötietoja kuten asiakkaan yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, työnantajan ja työtehtävän. Asiakassuhteen hoitamiseksi voimme kerätä tietoja projekteista ja projektirooleista, toimialasta ja toiminta-alueesta sekä muita asiakasyrityksen edustajan meille antamia tietoja. Rekisteriin tallennetaan myös tieto mahdollisesta suostumuksesta suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointikiellosta.

2. Automaattisesti kerätyt tiedot

Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoite, sijainti, käytetty käyttöjärjestelmä, käytetty selain, mobiililaitteen tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toiminta. Pääosa automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista, voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen. Eri tietolähteistä kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistellä.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Voimme käyttää henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon kohdennettuun mainontaan, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen sekä analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Greenlux Finland Oy:n asiakassuhde asiakasyritykseen ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

 

HENKILÖTIETOJA KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja käsittelee Greenlux Finland Oy:n henkilöstö. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja henkilötietoja käsitellään vain niiltä osin kuin se kukin työntekijän kohdalla on työtehtävien suorittamiseksi välttämätöntä.

Henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää myös luotettuja palveluntarjoajia. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille tietojenkäsittely-, analytiikka- ja markkinatutkimuspalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietoja tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Emme myy henkilötietoja ja luovutamme tietoja vain tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietoja sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

 

TIETOTURVALÄRJESTELYT

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä ja asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi on huolehdittu. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden ja rekisteriin on pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä, joiden toimenkuvaan asiakastietojen käsittely liittyy.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tiedot, kun palvelusuhde asiakkaan kanssa päättyy tai henkilötietojen käsittelylle ole enää perustetta.

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU: N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa Greenlux Finland Oy huolehtii siitä, että tietojen käsittelijä täyttää EU tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Vastaamme tietosuojapyyntöihin pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä.

Rekisterissä olevilla henkilöillä on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Markkinointiviestinnästä on mahdollista kieltäytyä myös jälkikäteen.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

 

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, siinä

jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

 

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.

 

EVÄSTEET

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Evästeiden tallentamisen voi estää muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. On kuitenkin huomioitava, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

Myynti ja Markkinointi

 • George Bichis
 • Scandinavian Sales Director
 • puh. +46 70 690 7048
 • george.bichis [at] greenlux.se
 • Greenluxilla vuodesta 2007
 • Philip Bichis
 • Sales Manager
 • puh. +46 70 564 1309
 • philip.bichis [at] greenlux.se
 • Greenluxilla vuodesta 2018
 • Pertti Saloranta
 • Sales Director Europe
 • puh. +358 10 320 0787
 • pertti.saloranta [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2018

Tuotekehitys

 • Mikko Aro
 • Tuotekehitysjohtaja
 • puh. +358 10 320 0783
 • mikko.aro [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2009
 • Ari Aaltonen
 • VP Tuotanto
 • puh. +358 10 320 0781
 • ari.aaltonen [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2011
 • Ahmed Elhaddad
 • Valosuunnittelija
 • puh. +358 10 320 0784
 • ahmed.elhaddad [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2012
 • Ove Strandberg
 • Production and R&D advisor
 • puh. +358 10 320 0785
 • ove.strandberg [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2017

Hallinto

 • Pirjo-Liisa Pesola
 • CEO
 • puh. +358 10 320 0786 
 • pirjo-liisa.pesola [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2010
 • Mikael Broman
 • Chairman of the Board
 •  
 • mikael.broman [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2007
 • Nelly Hornborg
 • Toimistopäällikkö
 •  
 •  
 • Greenluxilla vuodesta 2007
 • Äitiyslomalla
 • Satu Karimäki
 • Talousvastaava 
 • puh. +358 10 320 0780
 • satu.karimaki [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2014
 • Harriet Karvonen
 • Toimistopäällikkö
 • puh. +358 10 320 07 82
 • harriet.karvonen [at] greenlux.fi
 • Greenluxilla vuodesta 2018